OM JOHAN
NORDLANDER


Hem - Om Johan Nordlander - Publikationer - Oknytt - Styrelsen - Pristagare - Medlemskap - Tuuli Forsgrens pris

Skolmannen, etnologen, historikern och språkmannen Johan Nordlander föddes 1853 i Multrå, Ångermanland. Han tog studentexamen vid läroverket i Härnösand 1875 och fil kand i Uppsala 1880 varpå han arbetade som lärare i Härnösand och Stockholm.

Under sin studietid i Härnösand började han intressera sig för hembygdens språk, historia och traditioner och han började redan då göra uppteckningar i Ångermanland och Härjedalen. Ur detta arbete kom stommen till värdefulla ordböcker, multråordboken och den ännu ej utgivna älvros- och linsellordboken. Från 1880-talet kom flera hundra titlar, främst tidskrifts- och tidningsartiklar.

Johan Nordlander intresserade sig för flera humanistiska ämnesområden men sig fördjupade sig särskilt i de norrländska ortnamnen, nordsvensk etnologi och historia. Han publicerade sig i flera sammanhang som "Svenska landsmålen ock svenskt folklif" och inte minst i den egna publikationsserien "Norrländska samlingar" där han kom ut med 18 häften mellan 1892-1947, de sista postumt.

Från början arbetade han mycket ute på fältet, men med tiden la Johan Nordlander alltmer av sin stora energi på arkivforskning vilket säkert var ett resultat av hans grava rörelsehinder som följt honom sedan ungdomen. Den akademiska världen gav honom en ganska begränsad uppskattning trots den intensiva verksamhet han bedrev. 1908 blev han dock korresponderande ledamot av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien.

Sammandrag av artikel ur Norrländsk uppslagsbok.

Johan Nordlander – en biografi
Från Svenska etnologer och folklorister, red. Mats Hellspong & Fredrik Skott (2010). Utg. av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur


Johan Nordlander bland kolleger